02-205182 การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์ เผือกอ่ำ ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข เผือกอ่ำ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก

ผู้บังคับการประจำ